Főoldal
 Érdekes gondolatok, elmélkedések
 heti hírlevél elmélkedései
 Versek
 Szentírási idézetek
 Hétköznapi evagéliumok és gondolatok
 Pápai üzenetek, beszédek

Érdekes gondolatok, elmélkedések

« Vissza

Keresztes Szent János Eljegyeztelek téged magamnak mindörökre (2020.08.07.)

Keresztes Szent János áldozópapnak a „Szellemi páros ének” című munkájából

(Red. A, str. 38)

Eljegyeztelek téged magamnak mindörökre

Az Istennel egyesült és hozzá hasonult lélek Istenben a fölséges Isten felé lehel valamilyen lehelést, az istenihez hasonlót, amelyet Isten a lélekben lakozván önmagában lehel, mint a Lélek lehelésének a mintáját. Amennyire én értem, ez az, amit Szent Pál e szavakkal akart mondani: Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívetekbe az Isten, aki őt így szólítja: Abba, Atya! (Gal 4, 6) A tökéletes emberekben ez megvalósul.

De nincs is semmi okunk kételkedni abban, hogy a lélek képes ily magasra jutni. Mert ha Isten jósága egyesíti őt a Szentháromsággal, akkor a lélek Istenhez hasonul. Mi van abban hihetetlen, hogy értelmével, megismerésével és szeretetével az ember is úgy működjék – vagyis jobban mondva, a Szentháromsággal együttműködjék –, mint maga a Szentháromság? Ezt azonban Istenben részesülve cselekszi, azaz maga Isten végzi benne ezt a működést.

Hogy pedig ez mi módon történik, arról az emberi értelem és bölcsesség mást nem mondhat, csak bemutatja: az Isten Fia maga szerezte meg és érdemelte ki nekünk ezt a magasztos méltóságot, hogy Isten gyermekei lehessünk (vö. Jn 1, 12). Ő maga ugyanis így imádkozott az Atyához: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok (Jn 17, 24), vagyis más szóval, hogy a mibennünk való részesülés által ugyanazt cselekedjék, amit én cselekszem. Sőt többet is mond: De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy s én tebenned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél (Jn 17, 20-23).

Ez pedig úgy történik, hogy részesít minket is ugyanabban a szeretetben, amely őt a Fiúval köti össze, habár nem természet szerint – mint teszi a Fiúval –, hanem a szeretetben való egyesülés és hozzáhasonulás révén. Magától értetődőleg a Fiú itt nem azt mondja az Atyának, hogy a szentek lényegileg és természetileg legyenek úgy egyek, mint az Atya és a Fiú, hanem azt kéri, hogy egyek legyenek a szeretetben való egyesülés által, amint a szeretetegységben egy az Atya és a Fiú. A lelkek tehát ugyanazokat a javakat, amelyek az Atyában és a Fiúban a természet alapján vannak meg, részesedés folytán birtokolják, és így részesedés szerint valóban isteniek, hasonlók Istenhez, és részesednek Istenből.

Ezért mondja Szent Péter: Töltsön el benneteket kegyelemmel és békével Istennek és Urunknak, Jézusnak az ismerete! Isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk: megismertük azt, aki saját dicsőségével és erejével meghívott minket. Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek (2 Pét 1, 2-4). Így jön létre, hogy a lélek a Szentháromság működésében részesedik az említett benső egyesülés révén. Ez ugyan tökéletesen csak az eljövendő másvilágon fog megvalósulni, azonban már ebben az életben is nagymértékben érezhető, és már előre lehet azt élvezni.

Ó lelkek, akik ilyen fenséges nagy dicsőségre vagytok teremtve, mit csináltok? Mire törekszetek? Ó mekkora szerencsétlenség, hogy Ádám fiai vaksággal vannak megverve: akkora fény ragyogására is vakok, és ilyen hangos szózatokra is süketek!



Nagytétényi Plébánia
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu